Đến tháng {{thangItemp}}/{{namtemp}} {{tenDonVi}}

{{tiledunghan}}%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận:{{tongsotiepnhan}}hồ sơ

- Trực tuyến:{{hosotructuyen}}hồ sơ

- Xử lý:{{xuly}}hồ sơ

+ Đúng hạn:{{hsdunghan}}hồ sơ

+ Trễ hạn:{{hsquahan}}hồ sơ